Saturday, February 11, 2017

I've forgotten how Gd awful Blogger is. I will copy and paste most of my posts to my Wordpress blog from now on

Thursday, February 09, 2017

Rabbi Refael Nathan Nata Rabinowitz's Encounter with the Karaites as Reflected from His Letters

at my other blog 


Where is Tarshish and Why Did Jonah the Prophet Try to Escape to There?

מסורת יהודי ג'רבה היא שהיהודים הנמצאים באי – שאינם כהנים – מוצאם משבט זבולון. הדעה הרווחת היא כי שבט זה השתלט בראשית התנחלותו על כל ארץ הצידונים (ראה בברכת יעקב: "זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אוניות וירכתו על צידון", בראשית מט י"ג), והגיע אל צפון אפריקה עם ההתפשטות הפיניקית. אלה, כידוע, הקימו עוד במאה התשיעית לפנה"ס את העיר קרתגו, ליד תוניס של היום. בתלמוד ישנו אזכור של רב אבא קרתיגניא, שהיה אמורא בדור השלישי או הרביעי וככל הנראה היה בן המקום. ר' אברהם אבן עזרא כותב בפירושו על ספר יונה: "יונה בן אמיתי מזבולון היה, וכשרצה לברוח יצא לתרשיש. ומדוע דווקא לשם? כי תרשיש היא עיר תונייס (טוניס) באפריקי".Interesting perspective from Ibn Ezra!
see more

This doesn't seem to be accurate though
Tartessus תרשיש
  is the ancient term for the region we call (Southern) Spain or al-Andalus 
 Sefarad is Sardis in Lydia in Asia Minor
There are other opinions of course:

השם תרשיש נשתמר בעיר תרסוס, בירת קיליקיה שבדרום אסיה הקטנה, 128 ק"מ מצפון מערב לאלכסנדרתה שבחבל התורכי וכ-420 ק"מ מצפון מערב לצור. וכן קבע גם פלביוס:
"ומבני יון בן יפת... (שבבראשית י, ב-ד) תרשיש קרא (לאנשיו) תרשישיים, כי כך נקראה קיליקיה בימים הקדמונים, והראיה: החשובה שבעריהם, והיא מטרופולין, קרויה תרסוס, אלא ששינו את הט' שבשם לת' " (קדמוניות היהודים א, ו, א). 
על הזיהוי תרשיש – תרסוס חוזר פלביוס גם בספורו על בריחת יונה הנביא: "וכשמצא ספינה (ביפו) ירד בה להפליג אל תרסוס של קיליקיה" (שם ט, י, ב).  בעקבות פלביוס יצא גם אבסביוס (אונומס', 511)

Also from above article this strange passage!
באגרת המיוחסת לרמב"ם נאמר שיהודי ג'רבה נוהגים בכמה דיני ישראל כקראים, ומנהגים אלו נשארו בידם עד עצם היום הזה גם לאחר שרבנים גזרו איסורים כנגדם.

I wonder what specific custom(s) he was referring to.


Monday, February 06, 2017

SERIES Sephard in Ashkenaz and Ashkenaz in Sephard. The Sephardic Seneor/Coronel/Coren Family and the Ashkenazic Zaks/Sachs Family, a Journey Across Iberia and Eastern Europe


Now here's an idea for a family DNA project.
There seems to be a connection between the Sephardic "Seneor" and "Coronel/Coren" families on the one hand and the Ashkenazic "Sachs/Zaks" family on the other.

The Seneor family were from the upper class of Castillian society at the time of the expulsion. For instance see about Abraham Seneor here

Abraham's brother (or nephew) was the equally interesting Shlomo Seneor. For more on him see here 

Now apparently, while Abraham Seneor formally converted to the Catholic faith and changed his name to Coronel, a grandson fled to Amsterdam and reverted back to Judaism. Eventually some members of this family made their way to Israel where they still reside. The man who founded the branch in Israel appears to have been the Rabbi and scholar, Nahman Nathan Coronel. One of his descendants was the Jerusalem-born Member of Knesset David Coren  (the name had obviously been shortened at some point).

As late as 2007, an article in Haaretz Newspaper about a gathering of Ladino speakers contained this intriguing passage:

There was a descendant of Abraham Senior, who as everyone familiar with the expulsion of the Jews from Spain knows was the rabbi who gave in to pressure from King Ferdinand and Queen Isabella and converted to Christianity. Senior's Jerusalem progeny is, of course, a completely observant Jew, bubbling with good cheer, who called out Ladino proverbs from his seat in the front row.

Perhaps this unnamed descendant is in fact the aforementioned former member of Knesset who died several years later in 2011 (?).
read the article here

Abraham's brother (or nephew), Shlomo Seneor went through an interesting journey himself as described in my blog post above.

Eventually, his numerous descendants (all of whom remained Jewish), had changed their name to Zaks or Sachs (which is supposed to be an abbreviation of 'zera kodesh seneor' (literally, "holy seed of seneor) although the origin of this surname seems unclear, see for instance here:

"The name Zaks or Saks may or may not be a Hebrew acronym for zera k’doshim sh’mo (“his name descends from martyrs”); I’ve heard a similar story about its derivation from zikhron k’doshey shtendal (“memorial of the martyrs of Stendal”), referring to a medieval massacre in that German city. But the Hebrew doesn’t quite fit; in both cases, the final consonant would have to be a “sh,” and I’ve never met a Zaksh. It would make much more sense if the name were simply a reference to Saxony." See here

Perhaps there are several different families with this same,or similar, surname. Hopefully a DNA study can shed further light.

This particular branch of the family eventually relocated from Hungary and settled in Vilna as well as Prague among other places.

There's certainly a lot to research here.
See also this family tree of sorts:

Some Sources on Amity and Enmity Between Sephardim and Ashkenazim

H.J. Zimmels Sephardim and Ashkenazim still remains one of the best resources for the study of the interrelation between the two communities.

Here are some disparate sources that I've come across that are not mentioned in Zimmels:
I came across a parable by the famed Dubno Maggid that I wasn't aware of before.


What possessed a popular Lithuanian itinerant preacher to relate almost nonchalantly that Jews from Spain cannot stand the Jews from Germany? Perhaps this is a reference to Western Sephardim as Jews from Spain is a clear anachronism. 

 It seems mildy scandalous but it is par for the course during that period of time when the two communities were quite estranged from each other.

The proto-Zionist Rabbi Judah Alkalai looks forward to the day when the Jewish nation is reconstituted in its own land with no distinction between Sephardim and Ashkenazim:

 והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם, ספרדים אשכנזים כי אם בשם ישראל יכונו ישראלים. ולא יהיו עוד בארצנו הק' עדר עדר לבדו[6], וכל כולל בפני עצמו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש[7], צדיקים או חסידים או פרושים וכד' כולם לדעת אחד נתכוונו לעשות רצונו ית'. אבל לא לתת ריוח בין הדבקים בה' ולהפרד איש מעל אחיו.[8] אמרו לצדיקים כי טוב[9] אם ישימו מעינם לחבר את האהל להיות אחד[10], ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן הגדולה מעל פי הבאר והשקו את הצאן[11] קדשים מים חיים חסד ורחמים.


see here 


Sefer Haberit was authored by Rabbi Pinchas Eliyahu Horowitz of Vilna (1797), a disciple of the Vilna Gaon, The book was meant to be a commentary to Rabbi Hayyim Vital's Shaarei Kedusha but Horowitz attempts to wade into the world of science, including as it seems, jewish sociology. In a perhaps surprisingly ecumenical and humanistic passage, dealing with the Cherubim, Horowitz writes:


מהות אהבת רעים הוא שיהיה האדם אוהב כל המי האנושי, יהיה מאיזה עם שיהיה ויהיה מאיזה לשון שיהיה בעבור שהוא אדם ...בדמותו ובצלמו כמוהו ועוסק ביישובו של עולם
 ...הדיון במעשה הכרובים בא לצאת נגד שנאת איש ממדינה אחרת 
הספרדיים ישנאו בני ארץ אשכנז ופולין שנאה גמורה, אף כי ישבו בעיר אחד עם האשכנזים...ובהפך יאמרו אנשי אשכנז ופולין עליהם

כמו הכרובים אף שהיו מרוחקים בתכלית כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה בכל זאת פניהם איש אל אחיו באהבה רבה 
פרק כט~

  Aso see this facsimile from the addenda and corrections section of the Sefer
See also this http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-6202-5_17
For more on Rabbi Horowitz's writings see here 

See also Marc Shapiro's post on the Seforim Blog here http://seforim.blogspot.com/2015/11/assorted-comments-on-r-jacob-emden_2.html

free counters