Thursday, February 27, 2014

Prayers at the Cave of the Patriarchs for the Wellbeing of Evyatar ben Eliyahu Hacohen Gaon of Eretz Israel (11th c.)

מספר חברון, עמוד 40סעדיה החברוני כותב המגילה "החבר לקברי אבות" היה כפי הנראה הממונה על אנשי קברי אבות (ככה קראו לחברה שהיו ממונים על הקדש המערה) וכך אנו קוראים במגילה בין השאר: כי אנו מתפללים עליו (על מורנו ורבנו אביתר הכהן, ראש ישיבת גאון יעקב) בכל יום במערת המכפלה בתפילה...ולי היום שני חודשים חולה, לא האמנתי כי אחיה ונתייאשו מפני כל אנשי קברי אבות זל"ה..ויברך אתכם וישמע תפילתי בעדכם במקום הקדוש הזה..כי התפללתי עליו ביום כיפור במערה הקדושה...המתפלל בעדך סעדיה החבר לקברי אבות זכרם לברכה..

מר י. ברסלבי במחקרו "למינויו של ר' אביתר גאון בחיי אביו ומערת המכפלה" (ארץ ישראל ספר ה מזר 1958 עמוד 221) וכן ממאמרו "קטעי גניזה על חברון" אשר העלה מתוך אוספי הגניזה באנגליה (ידיעות י תש"ג עמוד 65-73 לחקר ארצנו עמוד 95) בהסתמכו על אותה מגילה מבסס את ההנחה המתקבלת על הדעת, כי במאות ה11 וה12 היה ישוב יהודי קבע ליד מערת המכפלה. לפי ברסלבי מסתבר כי ר' סעדיה החברוני שהוא דור שלישי בחברון פעל וחי בעיר האבות כבר בשנת 1081, בימי התמנתו של ר' אביתר גאון ע"י אביו ר' אליהו גאון

to be contd.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

free counters